JERUSALEMMODELLEN

Carl Johan Erikson

Datum: 1/9-17 till 24/9-17

JERUSALEMMODELLEN, SKALA 1:800
Detta är Carl Johan Eriksons andra utställning på TEGEN2, och det är en fortsättning av hans tidigare utforskande av praktiker och artefakter i frikyrkliga miljöer och sammanhang. I det här arbetet är utgångspunkten en modell föreställande Jerusalem år 33 e.Kr – byggd av Ingmar Eklöv, 75 år, i Hålland, Jämtland, 1989.
En modell har som syfte att skapa kontroll, hanterbarhet och överblick. Men i Eriksons fotografier av Jerusalemmodellen framstår staden i ett slags förfrämligande ljus, samtidigt som den illusoriska ambitionen av kontrollerbarhet förstås krockar med den svårhanterliga och oöverblickbara verkligheten. I staden som är helig för de tre största världsreligionerna och som kommit att bli den stora tvistefrågan mellan palestinier och israeler tycks olika tolkningsföreträden ständigt stå i konflikt.
I utställningens fotografier och video av modellen skapas förskjutningar mellan olika skalor och perspektiv – från överblicksbilder till makrobilder – vilka ger förutsättningar för olika läsningar av staden som konstruktion och föreställning. Ja vad ligger inte nerlagt av historiska myter och föreställningar, profana och andliga, konfliktfyllda och blodiga, i denna topografi som skildras med en fotografiskt förtätat intimitet av kullar och oansenliga byggnader som sätter fantasin i rörelse.
Carl Johan Eriksons fotografier finns också samlade i bokform – JERUSALEMMODELLEN, SKALA 1:800, (FAS publishing).
Utdrag ur boken – ett samtal mellan Ingmar Eklöv och Carl Johan Erikson:
” Den är gjord av glasfiberarmerad plast. Vi gjorde den i två delar som vi sedan satte ihop. Vi utgick från reliefkartor från dagens Jerusalem som vi fick anpassa till dåtidens landskap – alltså 33 e.Kr. Bland annat var Kidrondalen trettio meter djupare än den är idag och där Via Dolorosa passerar Ostmakardalen fick vi justera med tjugo meter utifrån den skala vi arbetade med.”

Galleri